<<
>>

ОЦІНКА ПСИХОМОТОРНОГО РОЗВИТКУ ДИТИНИ РАННЬОГО ВІКУ

Таблиця Д. 2.1

Оцінка психомоторного розвитку дитини на першому році життя

Вік,

міс.

Моторика Статика Сенсорні реакції Мова Емоції та соціальна поведінка
1 Фізіологічний гіпертонус м’язів зменшується, атетозоподібні ру­хи кінцівок до кінця місяця зга­сають.
Виражені безумовні реф­лекси: хоботковий, смоктальний, хапальний, Mopo, Бабкіна, пов­зання
Починає тримати голову по кілька хвилин у горизонтальному положенні, лежить на животі на­прикінці місяця З’являється короткотривале розглядання навколишнього середовища та слухове зосередження Поява гуління поодино­кими звуками наприкін­ці місяця, вимовляє го­лосні звуки між «а» і «е» Реагує незадоволенням на сильні звукові та світлові по­дразники. Побачивши облич­чя, на мить зупиняється на ньому
2 Повертає голову в різні боки Починає тримати голову кілька хвилин і в вертикальному положенні Тривала зорова реакція за предметом, який рухається. Зосередження на звук Часте коротке гуління Реагує усмішкою на розмову. Фіксує погляд на обличчі, яке рухається
3 Починають зникати більшість безумовних рефлексів (пошуко­вий, хоботковий, Бабкіна, хапаль­ний). Тягнеться за іграшкою. Нормалізується м’язовий тонус Добре тримає голову У відповідь на звукові подразники та яскраві предмети з’являється зосередження, активна реакція Часте, тривале гуління. Перші складові ланцюж­ки «ррр» Відповідає комплексом по­жвавлення у відповідь на емо­ційне спілкування. Посмішка у відповідь на посмішку іншої людини
4 З’являються спрямовані рухи рук: все краще бере іграшку. Повертається зі спини на бік. Зникає більшість безумовних рефлексів (Моро, хапальний, повзання) У вертикальному положенні з’являються перші прояви опори ногами.

У положенні на животі — впевнена опора на передпліччя

Крім чіткої уваги на звук, предмети, характерним є ком­плекс пожвавлення при зустрі­чі з рідними людьми. Уперше починає пізнавати маму. Роз­глядає іграшку в своїй руці Часте тривале, співуче гуління різними звука­ми. З’являються змично- губні приголосні «м», «б», викрики радості Голосно сміється у відповідь на емоційне словесне звернення
5 Починає повертатися зі спини на живіт. Тягнеться рукою до іг­рашки і торкається її Стоїть при підтримці за пахви, спирається на кінчики пальців Крім все більш чіткої реакції на звуки, характерним є ораль­на увага на яскравий предмет. Перші прояви розпізнавання своїх і чужих людей, радість при появі іншої дитини Ритмічні складові ланцюжки Радіє дитині, бере у неї з рук іграшку, реагує на строгі та ласкаві інтонації.

Голосно сміється, коли до неї звертаються

6 Активно повертається зі спини на живіт, починає повертатися із живота на спину. Хапає ціле­спрямовано запропоновану іг­рашку, перекладає з однієї руки в другу У положенні на животі спираєть­ся на витягнуті руки або повніс­тю відкриті долоні. Починає сіда­ти через поворот набік, спираю­чись на руку Усе більш адекватна реакція при появі матері, батька та чужої людини.

Слідкує за іграшкою, яка впала

Балакання: послідовне приєднання різноманіт­них виразних складів зі зміною сили звуку та висоти тону Емоції диференційовані, тягне ручки, щоб взяли на руки. По-різному поводить себе зі знайомими та незнайомими

uj

о

Вік,

міс.

Моторика Статика Сенсорні реакції Мова Емоції та соціальна поведінка
7 Лежачи на спині, бавиться нога­ми (координація «рука-нога»). Перекладає іграшки з одного місця на інше, з руки в руку Сидить із прямою спиною.

При підтримці за тулуб, на твер­дій основі пружинить («танцює»)

Намагається дістати предмет, якщо це можливо зробити, змінивши положення тіла Продовжує балакання Включається в гру, повторю­ючи дорослих; втомившись, починає вимагати уваги найближчої людини (найчастіше матері)
8 Хапає кожною рукою по кубику і довільно тримає їх нетривалий час Повзає на животі (по-плас- тунськи, як тюлень), переставля­ючи вперед руки. Самостійно ля­гає, сідає, піднімається При відповідному вихованні показує ручками «до побачен­ня», «тосі-тосі», «ладушки». Киванням голови показує зго­ду «так», заперечення «ні» Добре лепече, виразно вимовляє звуки «ба», «ма», «да» Адекватні емоційні реакції у відповідь на спілкування. Спостерігає за діями інших дітей, сміється, лепече
9 3 різними іграшками може само­стійно гратися. Навмисне кидає предмет Розгойдується на руках і колінах. Сидить вільно. При підтримці за руки стоїть Адекватно відповідає діями на прості запитання та прохання «дай мені ляльку», «посидь тут». Знає своє ім’я. Реагує на музикальні звуки танцюваль­ними рухами Чітке подвоєння складів Легко вступає в контакт на емоційному, ігровому, сло­весному рівнях.

Повторює дії інших дітей

10 Кількість цілеспрямованих рухів збільшується: складає пірамідку, кладе іграшки на місце, закриває ящики та ін. «Пінцетне» захоп­лення: бере маленький предмет витягнутим вказівним і великим пальцями Можна вести, підтримуючи за одну руку. Повзає на поверхнях різної висоти, багато дітей само­стійно стоять, тримаючись за будь-який предмет Усе більш виражені та збага­чені вказані прояви. Повторює рухи дорослих: «розмовляє по телефону», «помішує кашу». Спеціально кидає іграшку З’являються перші сло­ва, які дитина розуміє, у словниковому запасі кілька слів. Вступає в діалог, правильне в зву­ковому плані повторен­ня відомих складів Емоційний стан чітко прояв­ляється різноманітними міміч­ними рухами, голосовими ре­акціями. Реагує на все нове, дивується. Грається з дітьми однією іграшкою
11 «Щипцеве» захоплення: захоп­лює маленький предмет поду­шечками зігнутого вказівного і великого пальців Повзає на руках і колінах з пере­хресною координацією. Стоїть без опори. Робить кроки вперед при підтримці за обидві руки Виконує прості вимоги та прохання. Орієнтується в по­няттях «можна», «не можна», розуміє заборони: «сиди тихо», «не бери». У дитини з’являються перші друзі, 3 якими вона грається Кількість односкладових слів витісняється дво­складовими. Вживає слова спрощеного варі­анта: «ляля», «нозя», «цяця» Махає рукою на прощання. Радіє приходу дітей.

Вибіркове ставлення до дітей

12 Може бавитися іграшками годину і більше Ходить уздовж меблів при під­тримці за одну руку або само­стійно Виконує все більш складні вимоги та прохання, розумію­чи їх. Кількість проявів реакції на навколишнє середовище збільшується Мовний запас 8-12 слів Протягує іншій дитині іграш­ку, супроводжуючи це сміхом і лепетом. Шукає іграшки, які заховані. На прохання обнімає батьків, прагне схвалення, підтвердження свого успіху близькою людиною

Таблиця Д.2.2

Оцінка психомоторного розвитку дитини другого року життя

Показники Віковий інтервал
1 рік 1 міс-1 рік 3 міс. 1 рік 4 міс.-І рік 6 міс. 1 рік 7 міс- 1 рік 9 міс. 1 рік 10 міс

2 роки

Розуміння

мови

Реагує на схвалення або заборону. Шукає на про­хання предмет, яким тільки що бавилася Відбирає предмети за пев­ними ознаками при словес­ному розумінні Розуміє питання дорослого про події, які зобра­жені на картинці Слухаючи розповіді дорослого, розуміє (без показу) події, які знайомі, уявляє людей
Активна

мова

Вимовляє подвійні або поодинокі склади зі змістом. Говорить осмислені слова з двома різними голосними Називає предмети та дії в момент зацікавленості Під час гри сло­вами та двослів­ними реченнями пояснює свої дії При спілкуванні з дорослими користу­ється 3-слівними

реченнями, вжи­ваючи іменники

та займенники

Сенсор­ний роз­виток Орієнтується у двох контрастних величинах, формах предметів: «ве­лике» і «маленьке». Співвідносить, порівнює властивості предметів.

За прикладом дорослого з 2-3 кольорових кульок, кубиків обирає предмет потрібного кольору

Орієнтується

у 3-4 контрастних формах предметів (куля, куб, цег­лина, призма)

Диференціює

3-4 форми пред­метів, орієнту­ється у кількіс­них характерис­тиках «багато»,

«мало»

Підбирає за зразком і словом 3^1 кон­трастних кольори, суміщає предмети та їх частини за формою, розміром, кольором
Гра Відтворює у грі раніше завчені дії з предмета­ми: годує ляльку, нани­зує кільця на стрижень Відображує у грі окремі дії, які часто спостерігає. Во­зить за мотузку машинку, будує будиночок із кубиків Виконує

нескладні сюжет­ні побудови- перекриття типу

«ворота», «хат­ки», «лавочки»

У грі відтворює низку послідовних дій
Рухи Ходить тривало, не при­саджується, змінює по­ложення тіла, нахиля­ється, повертається Переступає через паличку, яка лежить на підлозі (без підтримки).

Переступає приставним чи почерговим кроком 3 пали­ці при підтримці за руку

Переступає через палицю або долає перешкоду зав­вишки 5 см Переступає через палицю або пере­шкоду висотою

10 см

Навички Самостійно їсть густу їжу ложкою Самостійно їсть рідку їжу

ложкою

Частково знімає одяг із допомо­гою дорослого (черевики, шапку) Частково одягається (черевики, шапку, шкарпетки)
Емоції,

соціальна

поведінка

З’являється співпережи­вання, втіха. Викорис­товує слово «ні», не по­годжуючись Використовує «так». Почи­нає розрізняти речі за на­лежністю різним членам родини: «бабусині окуля­ри», «мамина сумка». По­чинає уважно вдивлятися у своє зображення в дзеркалі, ідентифікує його з собою Допомагає в прос­тій роботі (за ін­струкцією). Імі­тує дії дорослих 3 побутовими предметами Активно використо­вує жести. Г остра реакція на відсут­ність матері. Дитина починає описувати свої дії: «я сідаю», «моя іграшка»

Таблиця Д. 2.3

Оцінка психомоторного розвитку дитини третього року життя

Показники Віковий інтервал
2 роки-2 роки 6 міс. 2 роки 6 міс.-З роки
Активна мова, граматика Говорить складними реченнями з 3 слів і більше З’являються питання «Де?», «Куди?»
Активна мова, запитання Починає вживати складні підрядні речення Ставить питання «Чому?», «Коли?»
Сенсорний розвиток За зразком складає складні геомет­ричні фігури. Підбирає за зразком різні предмети 4 основних кольорів У своїй діяльності вірно використовує геометричні фігури за призначенням. Називає 4 основні кольори
Гра Гра має сюжетний характер. Дитина відображує взаємозв’язок і послідов­ність дій із навколишнього життя. Самостійно робить прості сюжетні побудови та називає їх Появляються елементи рольової гри. Вводить у гру замість себе іграшку. З’являються складні сюжетні перебудови. За допомогою пластиліну, олівця зо­бражує прості предмети та називає їх. Може гратися з однолітками
Рухи Переступає без підтримки через па­лицю чи долає перешкоду заввишки

15 см

Переступає без підтримки через палицю чи долає перешкоду заввишки 20 см
Навички Повністю одягається. їсть акуратно Самостійно одягається, може защібнути ґудзики, зав’язати шнурівки з незнач­ною допомогою дорослого. Користуєть­ся серветкою
Емоції,

соціальна поведінка

Знає частини свого тіла і називає їх (голова, очі, ніс). Дитина може пові­домити про свій стан З’являється розуміння та використання в мові займенників «я», «моє», «ти», «твоє». Має уявлення про статеву належність

Таблиця Д.2.4

Заняття з догляду для розвитку дитини віком до 6 місяців

Функції Дії матері
Велика

моторика

Розвивати загальну рухову активність дитини, стимулювати виконання таких дій: підтриму­вати спроби дитини змінити положення тіла, викладати дитину на живіт, перевертати зі спини на живіт
Дрібна

моторика

Проводити масаж пальців рук. Розвивати навички у дитини: пропонувати дитині іграшку, щоб вона старалася тягнутися до неї та утримувати її, вчити перекладати предмети з однієї руки в другу. Запропонувати дитині дерев’яні ложки і показати, як можна ними стукати
Зорове

сприйняття

Для стимуляції зорового сприйняття дитині необхідно пропонувати яскраві предмети, конт­растні прості фігури, щоб вона могла тягнутися за ними і розглядати їх. Запропонуйте матері дивитися дитині в очі, намагатися впіймати погляд дитини, усміхатися і розмовляти з нею
Слухове

сприйняття

Для стимуляції слухового сприйняття необхідно якомога більше розмовляти з дитиною, використовуючи різні інтонації, кликати на ім’я, спонукаючи до відповідної голосової реак­ції, пропонувати слухати різні звукові іграшки (колотунчики, дзвіночки тощо). Дитині по­добається вимовляти різні звуки, сміятися, вона імітує звуки, які чує, тому важливо «ворку­вати» з дитиною, копіювати звуки дитини. Виконуючи звичні дії з дитиною, обов’язково називати їх, наприклад: «будемо їсти», «дай ручку», артикуляція повинна бути виразною

Функції Дії матері
Імпресивна й експресив­на мова Для стимулювання цього навику необхідно називати дитину на ім’я, називати предмети, до яких вона проявляє цікавість, імена людей. Мати повинна реагувати на спроби дитини гово­рити, виконуючи дії в побуті, коментувати їх словами
Інтелекту­

альний

розвиток

Для розвитку інтелекту важливо сприяти формуванню цілеспрямованих дій. Годувати, ку­пати, гуляти з дитиною в певні години, продумати ритуал підготовки до сну для того, щоб виробити у дитини здатність встановлювати прості причинно-наслідкові зв’язки. Дитина починає встановлювати найпростіший зв’язок між своїми діями та їх результатом (на­приклад, якщо плакати, то візьмуть на руки)
Гра Необхідно гратися з дитиною. Можна пропонувати як іграшки чисті та безпечні предмети домашнього вжитку, щоб дитина могла тримати їх у руці, гриміти ними, кидати їх. Підві­шувати іграшки, картинки із зображенням квадратів, кілець на відстані 45-50 см від очей дитини
Емоції, соці­альна пове­дінка Для встановлення емоційного, тактильного контакту з дитиною необхідно якомога частіше брати дитину на руки, погладжувати та лагідно розмовляти з нею
Функції

Велика

Таблиця Д.2.5

Заняття з догляду для розвитку дитини від 6 місяців до 1 року

Дії матері

Розвивати загальну рухову активність дитини. Підтримувати дитину, коли вона намагається

моторика

Дрібна

сидіти, вставати на ніжки, ходити

Пропонувати дитині іграшки, маленькі предмети для розвитку дрібної моторики. Наприклад,

моторика навчати дитину знімати зі стрижня пірамідки кілька кілець і нанизувати кільця на стрижень пірамідки, опускати дрібні предмети у вузький отвір. Стискати пальчики в кулачок і розтиска­ти їх, грати «дай-дай», «сорока-ворона кашку варила», показувати «до побачення»
Зорове

сприйняття

Пропонувати знайти заховану в присутності дитини іграшку, запитувати «де мама», показу­вати дитині іграшки та фотографії з чіткими контурами, дрібні предмети, словесно називати їх («му-му», «гав-гав» тощо)
Слухове

сприйняття

Необхідно розмовляти з дитиною, стимулювати малюка повторювати інтонацію мови дорослого, відтворювати нові почуті звуки, робити танцювальні рухи під веселу ритміч­ну музику
Імпресивна й експре­сивна мова Стимулювати здібності дитини: на прохання показувати частини обличчя ляльки чи дорос­лого, впізнавати предмети на картинках.

Учити дитину повторювати нові склади, наслідуючи дорослого, називати людей і предмети складами

Інтелекту­

альний

розвиток

Стимулювати пізнавальну активність, розвивати навички: шукати іграшку, сховану у при­сутності дитини (дорослий накриває іграшку рушником або коробочкою і просить дитину її знайти). Пізнавати значення коротких фраз: «Де м’ячик?», «Покажи носик» тощо. Навчати виконувати наступні дії: «Помахай ручкою», «Дай ручку» тощо
Гра Знімати зі стрижня пірамідки кілька кілець, нанизувати кільця на стрижень пірамідки, ставити кубик на кубик
Самообслу­

говування

Емоції,

Формувати навички їсти густу їжу з ложки

Стимулювати розвиток у дитини таких навичок: махати рукою на прощання, на прохання

соціальна

поведінка

обіймати батьків. Якщо спостереження за дитиною дають підстави думати про затримку розвитку емоційно-комунікативної сфери, можливе проведення холдинг-терапії: мати бере дитину на руки, тісно притискає до себе, при цьому мати повинна мати можливість диви­тись дитині прямо в очі. Не послаблюючи обіймів, мати говорить про свої почуття та свою любов. Необхідно спонукати дитину до наслідування дій дорослого

Таблиця Д.2.6

Заняття з догляду для розвитку дитини від одного до трьох років

Функції Дії матері
Велика

моторика

Розвивати загальну рухову активність дитини: стимулювати дитину до виконання таких дій: вставати з підлоги, ходити самостійно, із положення стоячи присідати і гратися у цій позі
Дрібна

моторика

Навчати дитину таких навичок: роз’єднувати предмети, малювати каракулі, під контролем дорослих відкручувати маленькі гвинтові кришки, розгортати загорнуті в папір предмети, ста­вити кубики один на одного, перегортати по одній сторінці книжки, опускати дрібні предмети в маленькі отвори, нанизувати на шнурок велике намисто, переливати рідину з однієї посуди­ни в іншу. Складати папір навпіл, розкатувати пластилін, різати папір ножицями
Зорове

сприйняття

Стимулювати у дитини навички: обходити високі предмети (наприклад, стілець), впізнавати на фотографії себе, знайомого дорослого, показувати кілька названих предметів на картинці, запам’ятовувати, де лежать іграшки. Підбирати предмети до малюнку, знати 2-А основні кольори, впізнавати предмети за малюнком його характерної частини. Впізнавати свої речі, одяг, підбирати парні картинки чи іграшки
Слухове

сприйняття

Стимулювати такі навички: рухатися під звуки музики, відтворювати інтонації мови дорослих, співати, повторювати короткі слова, почуті при розмові дорослих, підбирати за назвою одну картинку із кількох. Запам’ятовувати короткі вірші, вставляти в них окремі слова. Гратися з дорослими в «голоси тварин», звуконаслідування: «гав-гав», «мяу» тощо
Імпресивна й експре­сивна мова Навчати дитину виконувати такі дії: рухами голови показувати згоду чи незгоду, стверджува­ти чи заперечувати; використовуючи звуки, жести, окремі слова, щоб виразити свої бажання, повторювати у грі з лялькою знайомі дії (годувати з ложечки, вкладати спати).

Стимулювати мовну активність, спонукати дитину повторювати фрази за дорослими, само­стійно складати прості та складні речення

Інтелекту­

альний

розвиток

Навчати встановлювати причинно-наслідковий зв’язок на прикладі багаторазово виконуваних спільних дій, розвивати конструктивний і вербальний інтелект. Учити дитину використовува­ти допоміжні засоби для досягнення своєї мети, наприклад, витягувати за шнурочок захований предмет, будувати вежу з кубиків, складати розрізаний на дві частини малюнок, знаходити той із малюнків, на який показує дорослий
Гра Навчати у грі відтворювати засвоєні дії з предметами, використовуючи іграшки («годувати» та «купати» ляльку). У грі виступати в ролі іншої людини — члена сім’ї, представника будь-якої професії, персонажу казки (сюжетно-рольова гра), спільна сюжетна гра з іншою дитиною. Учити дитину навичкам: збирати різні пірамідки, складати з кубиків «паровозик» і «місток» за зразком
Само­

обслуго­

вування

Розвивати здібності: самостійно тримати чашку, із якої п’є, жувати тверду їжу, зачерпувати ложкою їжу з тарілки, їсти та пити самостійно, використовуючи ложку та чашку, знімати шкарпетки, черевики, куртку, штанці, просовувати руки в рукава, а ноги в штанці, з допомо­гою мити та витирати руки, чистити зуби
Емоції,

соціальна

поведінка

Забезпечити дитину можливостями в процесі спілкування з дорослими навчитися проявляти співпереживання, втіху, допомагати в простій роботі за інструкцією

Задать вопрос врачу онлайн
<< | >>
Источник: М. Л. Аряєв, Н. В. Котова, H. Ю. Горностаєва [та ін.]. Педіатрія : навч. посібник : у 2-х т. І М. Л. Аряєв, П 24 Н. В. Котова, H. Ю. Горностаєва [та ін.]; за ред. М. Л. Аряєва, Н. В. Котової. — Одеса : ОНМедУ,2014. — Т. 2 : Захво­рювання дітей раннього віку. Пульмонологія. Алергологія. Кардіологія. Гастроентерологія. Нефрологія. ВІЛ-інфекція. Пер­винна медико-санітарна допомога. — 312 с. — (Серія «Бібліотека студента-медика»).. 2014

Еще по теме ОЦІНКА ПСИХОМОТОРНОГО РОЗВИТКУ ДИТИНИ РАННЬОГО ВІКУ:

  1. ПОЛОГОВА ТРАВМА НОВОНАРОДЖЕНИХ
  2. ФУНКЦІОНАЛЬНІ ГАСТРОІНТЕСТИНАЛЬНІ РОЗЛАДИ
  3. ВРОДЖЕНІ ВАДИ СЕРЦЯ
  4. ВІЛ-ІНФЕКЦІЯ
  5. МЕДИЧНИЙ НАГЛЯД ЗДОРОВИХ ДІТЕЙ ПЕРШИХ ТРЬОХ РОКІВ життя
  6. ПИТАННЯ ДЛЯ ПІДСУМКОВОГО КОНТРОЛЮ
  7. ЕТАЛОНИ ВІДПОВІДЕЙ НА КЛІНІЧНІ СИТУАЦІЙНІ ЗАВДАННЯ ТА ПОЯСНЕННЯ
  8. ОЦІНКА ПСИХОМОТОРНОГО РОЗВИТКУ ДИТИНИ РАННЬОГО ВІКУ
  9. ЗМІСТ
- Акушерство и гинекология - Анатомия - Биология - Болезни уха, горла и носа - Валеология - Ветеринария - Внутренние болезни - Восстановительная медицина - Гастроэнтерология и гепатология - Гематология - Геронтология, гериатрия - Гигиена и санэпидконтроль - Дерматология - Диетология - Здравоохранение - Иммунология и аллергология - Интенсивная терапия, анестезиология и реанимация - Инфекционные заболевания - Информационные технологии в медицине - История медицины - Кардиология - Клинические методы диагностики - Кожные и венерические болезни - Лучевая диагностика, лучевая терапия - Маммология - Медицина катастроф - Медицинская паразитология - Медицинская этика - Медицинские приборы - Медицинское право - Наследственные болезни - Неврология и нейрохирургия - Нефрология - Онкология - Организация системы здравоохранения - Оториноларингология - Офтальмология - Патофизиология - Педиатрия - Приборы медицинского назначения - Психиатрия - Психология - Пульмонология - Стоматология - Судебная медицина - Токсикология - Травматология - Фармакология и фармацевтика - Физиология - Фтизиатрия - Хирургия - Эмбриология и гистология - Эпидемиология -